Et Norge med mulighet for alle

Erna Solberg oppsummerte Høyres landsmøte og sa blant annet at – denne helgen har jeg merket energien og viljen i Høyre. Det har vært rom for både smil og humor. I Høyre er meningene mange, men vi samles om vårt felles politiske prosjekt: Et Norge med muligheter for alle.
Vi har fått til mye i vår regjeringstid. Vi har gjort en historisk satsing på samferdsel. Vi har bygget ut digital infrastruktur. Vi har bemannet opp politiet. Og styrket forsvaret. Vi har kuttet skattene med 30 milliarder kroner.
Men vi har også snudd en kultur i helsetjenesten fra å tenke som system til å sette pasienten i sentrum.
På vår vakt har vi fått ned utslippene til det laveste nivået på 27 år.
Akkurat nå er vår største utfordring å få folk tilbake i jobb.
Mine foreldre og besteforeldre sa alltid: “Arbeidsledighet er roten til alt vondt.” Og det er noe i det.
For en jobb er mer enn en inntekt. Det handler om å få realisert drømmer. Det handler om å være til nytte for andre mennesker. Og det handler om trygghet. Trygghet til å kjøpe bolig. Trygghet til å stifte familie. Trygghet til å starte en bedrift. Og vilje, lyst og overskudd til å engasjere seg i nærmiljøet. Det siste året har vist oss at kreativiteten er stor. Bedrifter har funnet nye markeder.
Og tilpasset seg stadig skiftende forutsetninger. Omstillingen av Norge må fortsette, og vi må gripe mulighetene sammen med næringslivet.
Derfor besluttet regjeringen ved inngangen til pandemien at vi skulle satse på å gi bedrifter vekstkraft ut av pandemien. Grønn plattform og satsing på forskning og utvikling er eksempler på dette. Nylig har vi også lagt frem en fremtidsrettet klimaplan.
Og vi satser på grønn skipsfart, hydrogen og karbonfangst.

Men Høyre er også partiet for de små og mellomstore bedriftene. For gründerne, for snekkere, murere og rørleggere.

Derfor er jeg glad for at Høyres landsmøte har vedtatt:

Å utrede gründerpermisjon for heltidsansatte med fast stilling.
Å etablere et eget forenklingspanel etter dansk modell
Å innføre et jobbskattefradrag for unge arbeidstakere under 30 år.
Vi har også sagt ja til å etablere et hurtigspor for nye industrietableringer, og ja til å fortsette en historisk bygging av vei og bane.
Skal vi klare å få fart på Norge, må vi inkludere flere i arbeidslivet.
Også de som mangler nødvendig kompetanse.

Også de som ikke er helt A4.
Ingen skal bli stående alene når utviklingen skrider frem.

Denne helgen har vi vedtatt:
Innføre utdanningsstillinger for folk som har droppet ut av videregående.
Å utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere, og sikre at norskopplæring er en del av aktivitetsplikten i alle kommuner.
Dette er kloke vedtak som kan bidra til at vi inkluderer flere i arbeidslivet. Skal vi få fart på Norge, må flere ungdommer fullføre videregående skole.Uten fullført videregående skole er det vanskelig å komme i jobb.

Det er slutt på den tiden da du kunne ta jobb i fabrikken, reise til sjøs eller jobbe som dreng på en gård etter endt ungdomsskole. Dagens jobber krever en annen kompetanse.

Svake ferdigheter fra ungdomsskolen er en av de viktigste årsakene til frafall i videregående skole.

Derfor er jeg glad for at Høyres landsmøte vil ha en ungdomsskolereform. En reform som tar sikte på økt læring, trivsel og motivasjon. En reform som ser på fagsammensetningen på nytt og åpner for mer praktiske tilnærminger i fagene matematikk, norsk og engelsk.

Med denne reformen tar vi et nytt og viktig steg for å hindre frafall i videregående skole.

Vi bidrar til å skape større muligheter for mange unge mennesker. De som virkelig har omstilt seg under pandemien, er helsetjenesten.

Det skal vi alle være takknemlige for. Men helsekøene har vokst under krisen. Dette koster samfunnet mye penger og fører til dårligere livskvalitet for den enkelte.

Høyre vil at det offentlige skal kjøpe ledige plasser hos private. Slik at vanlige folk får mulighet til rask behandling

– og ikke bare de med tykk lommebok.

Det har vært mange personlige innlegg om helse.
Blant andre fra Renate Soleim fra Møre og Romsdal.
Hun slet med sterke smerter gjennom 30 år før hun fikk hjelp.

Høyres landsmøte lyttet og styrker satsingen på kvinnehelse.
Høyre vil ha en helsetjeneste som ser deg, lytter til deg og ivaretar dine behov.

Vi kaller det pasientens helsetjeneste.

Og derfor er jeg glad for at Høyres landsmøte har vedtatt:

Å utvikle flere pakkeforløp.
Å gi eldre bytterett dersom de ikke er fornøyd med omsorgstjenester.
Å innføre fritt valg av sykehjem der forholdene ligger til rette for det.
Jeg vil takke til landsmøtet som sa ja til også forslag fra meg og Sveinung om egne behandlingsforløp for unge som sliter med rus

Jeg er også glad for at vi nå fortsetter kampen for å gjennomføre en rusreform som går fra straff til hjelp.

Vi lyktes ikke i første omgang, men vi skal lykkes til slutt. Bare vent og se.

Kjære alle sammen,

Årene i regjering har lært oss hva som virker. Jeg er stolt over det vi har fått til så langt. Men vi har mer jobb igjen. Som jeg sa i min innledningstale:

Målene ligger klare foran oss.

Norge trenger flere arbeidsplasser i privat sektor.
Flere må kvalifiseres til de nye jobbene.
Vi må stanse utslippene, ikke utviklingen.
Flere må fullføre opplæringen i skolen.
Helsekøene må kortes ned, og pasientene må få større mulighet til å velge behandlingstilbud.
Denne helgen har vi utarbeidet politikken.

Jeg har lyst til å takke alle som har gjort landsmøtet mulig. Dirigenter, delegater, rådgivere, resolusjonskomiteens medlemmer og Thon Hotel Opera hvor vi har fått være.

Jeg har også lyst til å takke fylkeslag, lokallag, Unge Høyre og Senior Høyre for mange gode innlegg, innspill og forslag.

Og sist men ikke minst, har jeg lyst til takke programkomiteen med Linda og Henrik i spissen som både har utfordret oss, og loset oss frem til ny og god Høyre-politikk.

Nå er programmet på plass. Og nå skal vi ut og vinne valget. Da må vi alle stå på. Og vi må alle stå sammen. Vi skal lytte til velgerne. Snakke med velgerne.

Og vi skal strekke oss lengre for velgerne enn de andre partiene. Dere som har verv i lokalforeningene, som sitter i kommunestyrer og fylkesting, som deltar på medlemsmøter, standsaksjoner og dørbank,

Jeg har sagt det før: Dere er Høyres førstelinje.

Vi er helt avhengige av dere for å lykkes – også i et Stortingsvalg. Jonas Gahr Støre pleier å si at ved valget står Norge ved et veiskille. Det er jeg helt enig i.

I et veiskille kan du velge mellom å gå til venstre, høyre, fremover eller bakover. Høyre skal gå fremover! Vi tar fatt på de oppgavene som er viktigst for Norge fremover.

Få folk i jobb
Få ned helsekøene
Styrke skolen
Inkluderer flere
Vi gjør det for å gi alle folk muligheter. Både de som føler seg vanlige og de som føler seg uvanlige. Andre partier vil i veikrysset snu og reversere. Vi vet at Norge alltid kan bli bedre. Så la oss gjøre dette sammen.

Jeg er motivert til å ta fatt på fire nye år. Og jeg gleder meg til å gå inn i valgkampen sammen med dere.